CHRONOlÓGIA A PREHĽADY


CHRONOLOGICKÝ ŽIVOTOPIS

  • Budapešť, 1881-1883, strojný inžinier v Strojárni uhorských železníc v Budapešti.
  • Praha, 1886– prvé zamestnanie v Českomoravskej strojárni (dnes ČKD)

V prvom zamestnaní Aurel Stodola nebol spokojný. V strojárni panoval „mazácky“ systém, mladý Stodola bol poverovaný podradnými úlohami a mal perspektívu, že vytúžené miesto konštruktéra sa uvoľní až o niekoľko rokov.

V listoch domov sa sťažoval na to, že dostáva len podradné pracovné úlohy a na nevraživosť kolegov kvôli jeho nemeckému vzdelaniu.

Doslova píše: „Panuje tu väčší šovinizmus a národnostná neznášanlivosť ako u nás v Uhorsku.“

RODOSTROM

PATENTY (NIE SÚ UVEDENÉ VŠETKY)

  • GB190508831A – Veľká Británia – od 30. 4. 1904 – Plynová turbína – zlepšenie procesu kondenzácie a využitia plynu pomocou kompresora poháňaného hriadeľom turbíny.
  • GB190513473A – Veľká Británia – od 4. 7. 1904 – Výbušná plynová turbína – originálne riešenie trysiek v plynovej turbíne.
  • US991179A – USA – od 26. 4. 1905 – Plynová turbína – komplexne nové riešenie spaľovacej plynovej turbíny s vlastnou produkciou hnacích plynov.
  • US861329A – USA – od 3. 7. 1905 – Výbušná spaľovacia plynová turbína – poháňaná explóziou plynu v spaľovacej komore.
  • Mechanickú ruku, ani žiadne technické riešenia v súvislosti s ňou, si Aurel Stodola nechcel patentovať z etických dôvodov – priečilo sa mu prijímať peňažné odmeny na úkor ľudí postihnutých vojnou.

Hlavné publikácie – monografie

1. Die Dampfturbinen und die Aussichten der Wärmekraftmaschinen (Parné turbíny a perspektívy tepelných strojov, Berlin, 1903 + ďalšie vydania);
2. Preklad od Louis C. Lowenstein: Steam Turbines, (Parné turbíny, New York, 1905 + ďalšie vydania);
3. Gedanken zu einer Weltanschauung vom Standpunkt des Ingenieurs (Berlin, 1931);
4. Prepracované: Geheimnisvolle Natur: Weltanschauliche Betrachtungen (Tajuplná príroda: svetonázorové úvahy, Zurich, 1937).
 
Okrem toho napísal rad odborných článkov do časopisov (zoznam nie je úplný):
 
15 prác v časopise Zväzu nemeckých inžinierov, najvýznamnejšie sú: 
 
– Vzťahy medzi technikou a matematikou (z roku 1897), 
– Prúdenie v dýzach a prúdové zariadenia (z roku 1919), 
– Umelé končatiny a umelá ruka (z roku 1915), ktorú nazval „To je moja pomsta vojne!“
 
V ostatných odborných časopisoch vyšlo najmenej 21 prác. 
Menovite spomenieme najvýznamnejšie: 
 
– O riadení turbín, 
– Parné turbíny, 
– K teórii prechodu tepla z kvapalín alebo plynov na pevné steny.
 
Pre anglický časopis Inžinierstvo napísal spolu 5 fundovaných prác. 
Medzi nimi vynikajú príspevky: 
 
– O podchladení pary v dýzach;
– Výkonnosť pretlakového lopatkovania.
Share on facebook
Facebook