VZŤAH S EINSTEINOM

Kedy sa Aurel Stodola a Albert Einstein stretli po prvý raz? Musíme napísať, že to zatiaľ nevieme. Keď Einstein začal študovať v Zürichu, o dve desaťročia starší Stodola už bol na polytechnike jednou z najvýraznejších osobností. Einstein však študoval pedagogický odbor a okrem toho vynechával aj prednášky, ktoré mal povinné.

Bol však nadšený hudobník a cez túto vášeň sa zoznámil s Michelom Bessom, ktorý bol o niekoľko rokov starší a študoval u Aurela Stodolu. Besso sa stal Einsteinovým celoživotným priateľom.
Okrem iného aj preto, že bol mimoriadne inteligentný a otvorený novým myšlienkam. Einstein ho raz nazval „najlepšou rezonančnou doskou pre nové fyzikálne myšlienky“.

V prvom vydaní teórie relativity Bessa špeciálne spomenul s vďačnosťou za niekoľko významných nápadov. Besso bol medzi hlavnými organizátormi osláv 70-teho jubilea profesora Stodolu a osobne naliehal na Einsteina, aby tiež prispel k blahoželaniu svojou prednáškou. Vzťah Bessa k Stodolovi dokumentuje list datovaný 22. 8. 1941. Besso tu vyjadruje profesorovi Stodolovi vďaku za všetko, čo pre neho urobil, že stretnutie s ním bolo to najlepšie, čo sa mu mohlo stať, lebo už ako študent mohol 18-ročnému Einsteinovi odovzdávať aspoň časť z vedomostí, ktoré načerpal od Stodolu a získal tým najlepšieho priateľa na celý život.

DOCENT EINSTEIN

Stodola vypozoroval talent oveľa mladšieho Einsteina a podporoval ho.

V roku 1909 napríklad navštívil Einsteinove vedecké prednášky o svetelných kvantách a gravitácii, ktoré boli v tom čase revolučné, a v protokole o prednáškach je zapísaný ako najviac diskutujúci.

Stodola na prednášky kolegov – teoretických fyzikov nechodil pravidelne a jeho prítomnosť bola jednoznačným vyjadrením podpory Einsteinovi.

Einstein si vážil Stodolov názor, jeden z prvých výtlačkov teórie relativity v roku 1917 zaslal aj Stodolovi a zdvorilo ho žiadal o vyjadrenie stanoviska.

KOREŠPONDENCIA

Einsteinova korešpondencia z rokov 1909 – 1922 dokladá, že po celý čas boli Albert Einstein a Aurel Stodola v častom písomnom a osobnom kontakte a vymieňali si aj pracovné hypotézy a názory na spoločnosť a politiku.

Oboch spájala hudba, pacifizmus aj podobný záujem o sociálne veci.

V roku 1929 oslavoval profesor Stodola 70. narodeniny a pri tejto príležitosti plánoval odísť do dôchodku. Jeho kolegovia, priatelia a bývalí žiaci sa rozhodli na jeho počesť vydať zborník svojich prác, v ktorých každý sám za seba mali zhrnúť svoje najlepšie vedecké výsledky, a tento zborník mali profesorovi Stodolovi venovať k narodeninám.

Z 27. 4. 1929 sa zachovala rukou písaná pohľadnica Alberta Einsteina z Berlína, adresovaná Michele Bessovi.

Z jej textu pochopíme, že aj Albert Einstein sľúbil dodať príspevok do tohto zborníka a priateľovi Bessovi, zrejme na naliehanie, lebo termín narodenín (10/11. máj) sa rýchlo blížil, píše, že určite napíše príspevok, no nie je to také jednoduché, aby niečo (čo je hodné takejto príležitosti) spadlo len tak z modrej oblohy a privítal by, keby mu Besso dal nejakú radu.

Share on facebook
Facebook